Ako pracuje prístroj DIACOM

DIACOM je unikátny systém, ktorý umožňuje sledovať telesný stav prostredníctvom zmien vlnových charakteristík telesných tkanív. Systémy nelineárnej analýzy (Non – linear analysis systems skr. NLS) sú najvyspelejšími informačnými technológiami a možno ich považovať za najpozoruhodnejšie úspechy modernej prírodnej vedy.

Tento programovo prístrojový komplex, založený na biolokalizácií umožňuje:

  1. Zhodnotiť funkčný stav prakticky všetkých fyziologických systémov organizmu v maximálne krátkom čase, nie dlhšom ako 2 hodiny.
  2. Zisťovať tendencie ochorenia ešte v predklinickom štádiu.
  3. Zvoliť individuálny program podpory a prevencie ochorení.
  4. Poskytovať pomoc pri likvidácii patogénov.

Hlavnou funkciou je expresné hodnotenie funkčného stavu všetkých fyziologických systémov ľudského organizmu – srdcovo-cievneho, dýchacieho, zažívacieho, reprodukčného, kostno-svalového, endokrinného.

Hodnotenie je založené na spektrálnej analýze kmitajúcich magnetických polí biologického objektu. Prístroj zameria miesto vzniku tohto kmitania, následne ho dekóduje a zobrazuje na obrazovke počítača prostredníctvom špecifických farieb na virtuálnom modeli orgánu. Tieto značky tiež umožňujú ľahšie určiť miesto patologického procesu, dynamiku rozvoja ochorenia. Pre upresnenie hodnotenia je možné vykonať analýzu ložísk a ich patológie.

Proces expres hodnotenia zahŕňa tri, za sebou nasledujúce etapy.

1. Analýza

Snímanie prvotnej informácie a jej analýzu s cieľom stanoviť hodnotenie a individuálny výber prípravkov, ktoré sú potrebné pre likvidáciu ložiska napätia v organizme Schéma analýzy je dosť jednoduchá. Signály, ktoré prichádzajú zo subkortikálnych útvarov cez slúchadlá sa zosilňujú, transformujú na číselný kód, ktorý je vhodný na prenos do počítača a zobrazujú sa ako body rôznych farieb na konkrétnom zobrazenom skúmanom orgáne. Farba a konfigurácia bodov sa určujú tak, aký je stupeň intenzity signálu, ktorý prichádza zo subkortikálu, čo v podstate vyjadruje funkčný stav orgánu – zdravotný stav, rôzne stupne funkčného napätia a vyjadruje patologické zmeny.

2. Hodnotenie

Základom hodnotenia je porovnanie virtuálneho (počítačového) modelu rôznych nozologických foriem ochorení, ktoré sú uložené v pamäti počítača s reálnou informáciou snímanou z každého konkrétneho pacienta. Každý orgán a každá bunka má svoje charakteristické oscilácie, ktoré sú uložené v pamäti počítača a môžu byť zobrazené na obrazovke ako graf, ktorý vyjadruje stav výmeny informácií medzi orgánom a prostredím. Každý patologický proces má svoj charakteristický graf. Programové vybavenie, umožňuje pozerať na hodnotenie z niekoľkých hľadísk, entropnej analýzy, multifaktorovej (nelineárnej) analýzy a tiež pomocou grafov. Okrem toho program umožňuje analyzovať nielen orgán ako celok, ale aj jednotlivé ložiská v každom orgáne a typ súvislosti medzi nimi. Takto sa hodnovernosť hodnotenia zabezpečuje minimálne z piatich hľadísk. Program obsahuje množstvo grafov patologických procesov zachytených vo všetkých postupných štádiách, s ohľadom aj na vek, pohlavie a rôzne variácie procesov. Po prečítaní frekvenčnej charakteristiky skúmaného biologického objektu systém porovná stupeň spektrálnej podobnosti so zdravým alebo patológiou postihnutým tkanivom alebo infekčným agentom, aby získal najbližší patologický proces alebo tendenciu k jeho vzniku. Pokiaľ sú procesy podobné, vo virtuálnom móde je možné vykonať diferenciálne hodnotenie každého procesu. Celkovo sa dá povedať, že čím je bližšie informácia zosnímaná z pacienta k virtuálnemu modelu ochorenia, tým je presnejšie a vierohodnejšie stanovené hodnotenie. Program umožňuje stanovovať počiatočné štádiá vývoja patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Práve táto skutočnosť umožňuje stanoviť ozdravovací program pre klienta, aby sa zabránilo ďalšiemu rozvoju problému a prechodu do klinického štádia. Z toho vyplýva, že takto sa realizuje prevencia a predchádza sa rozvinutiu ochorenia.

3. Výber prípravkov

Počítačový výber rôznych prípravkov (alopatických, homeopatických, nutritívnych a parafarmaceutických), ktoré sú zamerané na zníženie tenzie v jednotlivých orgánoch. Ak sa celkový stav orgánu pri prikladaní preparátu zlepšuje, znamená to, že práve tento prípravok s najvyššou účinnosťou môže byť ponúknutý klientovi.
Okrem toho program umožňuje vyrobiť biorezonančnú korekciu–nozodu. Ide o substanciu nasýtenú super slabou elektrickou aktivitou, reverznou elektromagnetickou aktivitou poškodeného orgánu.

Treba poznamenať, že vytvoreniu tohto hodnotiaceho komplexu predchádzali dlhoročné výskumy. Ich cieľom bolo:

  1. presne zistiť a lokalizovať subkortikálne štruktúry, ktoré sú zodpovedné za reguláciu činnosti jednotlivých periférnych orgánov
  2. stanoviť súvislosti medzi intenzitou signálu, získavaného zo subkortikálu a stupeň zobrazenia patologického procesu v sledovanom orgáne
  3. vytvoriť virtuálny model rôznych foriem ochorenia

Zaujíma Vás vznik a história biorezonančnej metódy? Pozrite si osobnosti, ktoré sa pričinili o jej rozvoj.

Objednanie na vyšetrenie: 0948 522 686 Kontakt